Gallery

  • Stone Sour: 2011 Avalanche Tour

    Stone Sour: 2011 Avalanche Tour
    62 Photos
    Stone Sour: 2011 Avalanche Tour, Eagles Ballroom, Milwaukee, WI